ตัวอย่างแชทบอทข้อสอบพร้อมคะแนน

1. เริ่มจากคลิ้กขวาที่กล่องคำถาม เลือก Add Set Variable ทำการตั้งชื่อตัวแปรแล้วให้ค่าเริ่มต้นเป็น 0

 2. คลิ้กขวากล่องคำตอบที่ถูกต้อง เลือก Add Set Variable โดยใช้ชื่อตัวแปรเดียวกับที่ตั้งไว้แล้วกำหนดค่าให้เป็น +1 ซึ่งหมายถึงเพิ่มค่าทีละ 1 หน่วยถ้าหากตอบถูก

 3. ทำแบบเดียวกับข้อ 2. สำหรับคำถามอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดคำถามสามารถแสดงคะแนนโดยการแทรกชื่อตัวแปร (ตามด้วย #) ลงไปในข้อความเช่น คุณได้ #score คะแนน

4. สามารถสร้างเงื่อนไขสำหรับคะแนนได้โดยคลิ้กขวาที่กล่องสรุปคะแนน เลือก Add Get Variable แล้วทำการใส่ชื่อตัวแปรลงไป แล้วลากลูกศรโยงไปตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น gt20 lte30 หมายถึงมากกว่า 20 และน้อยกว่า 30 แล้วให้แสดงประโยคอะไร


ความคิดเห็น