สอน Java Design Patterns

 รับจัดฝึกอบรม Design Patterns ด้วยภาษา Java เพื่อแก้ปัญหาในงานต่างๆ รวมถึงการสร้าง API Framework สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรโดยการใช้หลัก Design Patterns (Gang of Four) ได้แก่ Factory, Abstract Factory, Builder, Strategy, State, Visitor, Observer & Observable, Prototype, Singleton, Composite, Chain of Responsibility, Flyweight Object รวมถึงปูพื้นฐาน OOP (Object Oriented Programming) เพื่อการเขียน Class Diagram และการใช้ MVC (Model View Controller) ในการออกแบบในระดับสถาปัตยกรรม

ระยะเวลา 12 ชม. โดยแบ่งเป็น อบรมเนื้อหา 7 ชม. และ Workshop 5 ชม.

เครื่องมือที่ใช้ Blue J

ราคา 36,000 บาท ต่อ (1-7 คน)

หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมอื่นๆ

กรุณา ติดต่อ

คุณ เบญญาภา บุญเลิศปริญญา (ดา) 086 354 3389

คุณ วิศรุต ศรีเศวต 095 212 0555

ความคิดเห็น