MongoDB Outline

ทำความรู้จักกับ MongoDB

- ทำความรู้จักกับ NoSQL
- การติดตั้ง MongoDB
- การใช้ NPM ติดตั้ง mongodb driver

การใช้ Node.js จัดการฐานข้อมูล

- การสร้าง Database
- การสร้าง Collection
- การลบ Database
- ทำความรู้จักกับ Exception กรณีเกิดความผิดพลาด

การใช้ Node.js จัดการข้อมูล

- การสร้างข้อมูล
- การดึงข้อมูลทั้งหมด
- การดึงข้อมูลแต่ละตัว
- การแก้ไขข้อมูล
- การลบข้อมูล

การสร้าง Module เพื่อจัดการข้อมูล

- การสร้าง Data Access Object เพื่อจัดการข้อมูล
- การนำไปใช้งานร่วมกับ RESTful API

ความคิดเห็น