Forwarding

Forwarding

Entity รวมไปถึง Greeting Silent และ Unknown นั้นสามารถโยนงานไปให้ Entity อื่นตอบแทนได้
และหากโยนให้ Entity มากกว่า 1 ตัวที่มี Keywords ตรงกัน (หรือได้คะแนนเท่ากัน) บอทก็จะสุ่มเลือกคำตอบออกมา

1. ลากเส้นจากกล่อง Greeting ไปหา Entity ดีครับแล้ว Save

2. Clear Cache หรือใช้เว็บเบราเซอร์ตัวอื่นเปิดหน้าแสดงบอทขึ้นมาจะเห็นบอททักทายว่าดีครับ หรือ ว่าไง (เนื่องจากได้คะแนนเท่ากันจึงมีโอกาสถูกเลือก)


ก่อนหน้าถัดไป

ความคิดเห็น