สอน Java

In-House Training อบรม Java สำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไป

 เรียนรู้การใช้งาน features ใหม่ๆของ Java 8 เพื่อนำไปสู่ Java 9 ให้การเขียนโค้ดได้กระชับ ทำให้ทีมปรับปรุงแก้ไขโค้ดได้ง่ายขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

พื้นฐานโครงสร้างภาษา Java (12 ชั่วโมง)

 • แนวคิดของ OOP และสถาปัตยกรรม Java & Java Virtual Machine 
 • รู้จักกับ JDK & JRE การ Compile & Execute
 • Object, Class & Method
 • Variable, Primitive vs Reference
 • Block vs Instance vs Static Variable
 • String vs Number
 • Decisions & Iteration
 • Access Control (public protected default & private), Inheritance & Polymorphism 
 • Array, ArrayList, Set & Map
 • Exception Handling
 • import classpath export to Jar, Manifest

New Java Features

 •  try-catch with multi exception 
 • Lampda Function & Static Method of Interface 
 • Collection Framework & Stream 
 • Thread & Asynchronous 
 • New Datetime API 
 • Networking การเชื่อมต่อกับ REST DB

Desktop Application Development with Java (12 ชั่วโมง)

จุดประสงค์ เพื่อให้สามารถเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมไปจนถึงสร้าง Desktop Application เพื่องานทางธุรกิจได้
 • การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Java การประกาศและใช้งานตัวแปร Expression Statement ตัวแปรประเภทต่างๆ Reference Variable การทำซ้ำ การสร้างเงื่อนไข ขอบเขตช่วงอายุของตัวแปร 
 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP ด้วย Java การสร้าง Class Instance หรือ Object การใช้งาน static การสืบทอดหรือ Inheritance การใช้งาน Abstract หรือ Interface Polymorphism และ Dependencies Injection POJO/Generic Class 
 • การสร้าง GUI ด้วย Swing การใช้งาน JFrame JPanel JButton JText รวมถึง JComponent ต่างๆ
 • การติดตั้ง My SQL และ PhPMySQLAdmin การใช้งานเบื้องต้น การออกแบบฐานข้อมูล
 • การใช้งาน JDBC เพื่อเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล การออกแบบและสร้าง Data Acess Object
 • Basic Design Patterns พื้นฐานการออกแบบ MVC 
 • การสร้าง Desktop Application เพื่องานทางธุรกิจ

WorkShop

สร้าง GUI Application เพื่อสร้าง แสดง แก้ไข และลบ ข้อมูลจาก REST DB

Web Development with Java (12 ชั่วโมง)

จุดประสงค์ เพื่อให้สามารถเข้าใจพื้นฐานการสร้าง Web Application เพื่อสร้างงานทางธุรกิจได้
 • พื้นฐาน HTML ทำความรู้จักกับ Element ต่างๆ ในการสร้าง GUI เช่นแบบฟอร์ม
 • พื้นฐาน JSP ทำความรู้จักับตัวแปรใน Scope ต่างๆ
 • การสร้าง Controller Servlet เพื่อเชื่อมต่อกับ Data Access Objects
 • การสร้างระบบลงทะเบียนและ Login การใช้ Filter
 • การสร้าง Web Application ทางธุรกิจ
 • การสร้าง AJAX Application (Web 2.0) ด้วย JavaScript อธิบาย JSON
 • การสร้าง RESTful WebServices ด้วย Servlet
 • การปรับปรุง Javascript โดยใชั JQuery
 • การปรับรายละเอียดความสวยงามด้วย CSS

Workshop

สร้าง Web Application เพื่อสร้าง แสดง แก้ไข และลบ ข้อมูลจาก REST DB

หมายเหตุ

ราคาสำหรับเรียนตัวต่อตัวชั่วโมงละ 500 บาท สำหรับองค์กรหรือไม่จำกัดจำนวนคน ชั่วโมง ละ 2,000 บาท สอนผ่านออนไลน์ได้ เมื่อเรียนครบจำนวน ชม สามารถปรึกษา หรือ สอบถาม เพิ่มเติมได้

โดยสามารถติดต่อเพื่อขอ Course Outline สำหรับเนื้อหาอื่นๆที่ใช้ Java ในการพัฒนาได้เช่น JUnit, Logger, Struts, Spring Boot, Lombok, JSP & Servlet บน Tomcat | Glassfish | JBoss | Google App Engine, Soap | RESTful WebServices, Java API บน Android รวมถึงปูพื้นฐาน Java Design Patterns สำหรับแก้ปัญหาในงานต่างๆเป็นต้น

วิศรุต ศรีเศวต
0952120555