สอน Java

In-House Training อบรม Java สำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไป

 เรียนรู้การใช้งาน features ใหม่ๆของ Java 8 เพื่อนำไปสู่ Java 9 ให้การเขียนโค้ดได้กระชับ ทำให้ทีมปรับปรุงแก้ไขโค้ดได้ง่ายขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

พื้นฐานโครงสร้างภาษา Java 

 • แนวคิดของ OOP และสถาปัตยกรรม Java & Java Virtual Machine 
 • รู้จักกับ JDK & JRE การ Compile & Execute
 • Object, Class & Method
 • Variable, Primitive vs Reference
 • Block vs Instance vs Static Variable
 • String vs Number
 • Decisions & Iteration
 • Access Control (public protected default & private), Inheritance & Polymorphism 
 • Array, ArrayList, Set & Map
 • Exception Handling
 • import classpath export to Jar, Manifest

New Java Features

 •  try-catch with multi exception 
 • Lampda Function & Static Method of Interface 
 • Collection Framework & Stream 
 • Thread & Asynchronous 
 • New Datetime API 
 • Networking การเชื่อมต่อกับ REST DB 

WorkShop with NetBeans 

 • สร้าง GUI Application เพื่อสร้าง แสดง แก้ไข และลบ ข้อมูลจาก REST DB 
 • สร้าง Web Application เพื่อสร้าง แสดง แก้ไข และลบ ข้อมูลจาก REST DB 
เรียนทั้งหมด 12 ชม. (ครั้งละ 3 ชม. x 4) 

ราคา (รวม VAT แล้ว) 

เรียนตัวต่อตัวคนละ 6,000 บาท 
เรียน 3 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ​5 คน ลดเหลือคนละ 4,800 บาท 
มากกว่านั้นหรือเป็นองค์กรคิดราคาเหมา 24,000 บาท 

สามารถติดต่อเพื่อขอ Course Outline สำหรับเนื้อหาอื่นๆที่ใช้ Java ในการพัฒนาได้เช่น JUnit, Logger, Struts, Spring MVC, Spring Boot, Lombok, JSP & Servlet บน Tomcat | Glassfish | JBoss | Google App Engine, Soap | RESTful WebServices, Java API บน Android รวมถึงปูพื้นฐาน Java Design Patterns สำหรับแก้ปัญหาในงานต่างๆเป็นต้น

วิศรุต ศรีเศวต
0952120555