Parameter

Parameter

Parameter คือ ส่วนเกินของข้อความเมื่อเทียบกับ Keywords ของ Entity ที่ถูกเลือกซึ่งสามารถนำมาใช้ร่วมกับข้อความใน Answer ได้แก่

 #1 #2 .. #N คือ คำตามลำดับที่ต่างๆไปจนถึงคำที่ N โดยท่ีการตัดคำจะขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก
## คือประโยคที่ต่อท้ายทั้งหมด

1. สร้าง Entity ที่มี Keywords เป็น ชื่อ และ Answer เป็น สวัสดี ## แล้ว คลิก Save

2. พิมพ์ชื่อสมชาย ดีงาม จะเห็นว่าบอทนำประโยคหลังจากชื่อมาตอบ3. สร้าง Entity ที่มี Keywords เป็น สวัสดี และ Answer เป็น ดีครับ ##

4. ลากเส้นเชื่อมจาก Entity สวัสดี ## ไปยัง Entity ดีครับ ##

สังเกตว่า Answer ของ Entity ต้นทางจะเปลี่ยนเป็นคำว่า สวัสดี

5. ดับเบิ้ลคลิก Answer สวัสดี แล้วแก้ไขเป็น สวัสดี ## คลิก OK แล้ว Save

6. พิมพ์ ชื่อสมชาย จะเห็นว่า Parameter ถูก Forward ไปให้ Entity ปลายทางแล้วถูกนำมาแสดงเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ


ก่อนหน้าถัดไป

ความคิดเห็น