Questioning

Questioning

Questioning คือการทำให้บอทตั้งคำถามแล้วหยุดรอคำตอบจากผู้ใช้และคำตอบที่ได้จะกลายเป็น Parameter ทันทีซึ่งแตกต่างจาก Forwarding ที่ต้องแนบ # ไปด้วย

1. คลิกขวาที่ Keywords ชื่อ แล้วเลือก Mark as Question

เครื่องหมาย ? จะปรากฏที่ Entity ต้นทาง

2. ดับเบิลคลิกที่ Answer สวัสดี ## แล้วแก้ไขเป็น สวัสดี คลิก OK แล้ว Save

3. พิมพ์ชื่อ บอทจะตอบด้วย สวัสดี แล้วหยุดรอคำตอบจากนั้นให้พิมพ์ชื่อใดๆลงไปโดยบอทจะนำชื่อมาใช้เป็นเงื่อนไขคล้ายกับการ Forward


ก่อนหน้าถัดไป

ความคิดเห็น